អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កម្មសិទ្ធិ

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​គឺ​ជា​ម្ចាស់​នៃ​ដំណឹងល្អ ដូច្នេះ​យើង​គ្មាន​សិទ្ធិ​បន្ថែម​បន្ថយ​លើ​ដំណឹង​នោះ​ឡើយ។»​ (Steven Lawson) More