អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឱបក្រសោប

    «ក្នុង​នាម​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ យើង​ត្រូវ​តែ​ឱប​ក្រសោប​ភាព​ចំឡែក​របស់​យើង​ក្នុង​លោកីយ៍​នេះ។» (Mary Wilson) More