អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  កំឡាំង​ខ្ញុំ

  «ព្រះ​យេហូវ៉ា គឺ​ជា​ព្រះ​អម្ចាស់​ទ្រង់​ជា​កំឡាំង​ខ្ញុំ ទ្រង់​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ជើង​នៃ​ខ្ញុំ​បាន​លឿន ដូច​ជា​ជើង​ឈ្លូស ហើយ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ដើរ​នៅ​លើ​ទី​ខ្ពស់​របស់​ខ្ញុំ ។» (ហាបាគុក ៣:១៩​) More

 • in

  មាន​កម្លាំង

  «ការ​ចេះ​អត់ធ្មត់​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​កម្លាំង​ដ៏​ខ្លាំង​ចេញ​ពី​ខាង​ក្នុង​ខ្លួន។ ចំពោះ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ កម្លាំង​នោះ​មក​ពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់។» (John Piper) More

 • in

  អាច​ធ្វើ​បាន

  «ខ្ញុំ​អាច​ធ្វើ​អ្វីៗ​បាន​ទាំង​អស់​ដោយសារ​ព្រះអង្គ​ដែល​ចម្រើន​កម្លាំង​ដល់​ខ្ញុំ​។» (ភីលីព ៤:១៣) More