អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​រងទុក្ខ​គឺ​ជា​រឿង​ធម្មតា

    «ការ​រងទុក្ខ​គឺ​ជា​រឿង​ធម្មតា​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ព្រះ​ពរ​ដ៏​នៅ​អស់កល្ប​ជា​និច្ច​របស់​ព្រះជាម្ចាស់» (John Piper) អាន​បន្ថែម