អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ផ្អែម​ល្ហែម​ពី​ស្ថាន​សួគ៌

    «ភាព​ផ្អែម​ល្ហែម​តែ​មួយ​ដំណក់​ពី​ស្ថាន​សួគ៌ គឺ​គ្រប់​គ្រាន់​ក្នុង​ការ​ដក​គ្រប់​ទាំង​ភាព​ល្វីងជូរចត់​នៃ​ទុក្ខ​វេទនា​ដែល​មាន​ក្នុង​លោកីយ៍​នេះ​ហើយ។» (Jeremiah Burroughs) More