អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទឹកភ្នែក​

    «ទឹក​ភ្នែក​នឹង​មាន​នៅ​ជាប់​អស់​មួយ​យប់​ក៏​បាន តែ​ព្រឹក​ឡើង គង់​នឹង​មាន​សេចក្ដី​អំណរ​ឡើង​ដែរ។» (ទំនុកដំកើង ៣០:៥) អាន​បន្ថែម