អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    គំរូ

    ការ​បង្រៀន​អ្នក​ដទៃ​ដោយ​ប្រើ​គំរូ​របស់​ខ្លួន គឺ​ជា​របៀប​ដ៏​ពូកែ​បំផុត។
    – John MacArthur អាន​បន្ថែម