អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សេចក្ដី​ល្បួង​មួយ​ដ៏​ពិត

    “ការ​យក​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ជា​ធ្នឹម ជា​គោល​នៃ​ជីវិត ជា​ជាង​ការ​ទុក​ចិត្ដ​លើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់ គឺ​ជា​សេចក្ដី​ល្បួង​មួយ​ដ៏​ពិត។” (Tim Challies) More