អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សម្លាប់​ចោល?

    ខ្ញុំ​នឹង​លែង​ឲ្យ​ក្មេង​នេះ​បន្ត​នៅ​ជាមួយ​ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ​នឹង…ដូច​ឯង​ដឹង​ហើយ…សម្លាប់​វា​ចោល។ More