អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សូម​ប្រទាន​ព្រះ​គ្រីស្ទ

    «សូម​ប្រទាន​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដែល​មាន​នូវ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​ដល់​ខ្ញុំ បើ​មិន​ដូច្នោះ​ទេ​សូម​កុំ​ឲ្យ​អ្វី​ដល់​ខ្ញុំ​ឡើយ»។ (R. C. Sproul) More