អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អំពើល្អៗ​របស់​យើង

    «ព្រះ​លោហិត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មាន​ភាព​គ្រប់​គ្រាន់​ល្មម​ក្នុង​ការ​ដក​ចេញ​នូវ​កំហុស​ដែល​តោង​អំពើ​ល្អៗ​របស់​យើងយ៉ាង​ជាប់​។» (John Calvin) អាន​បន្ថែម

  • in

    សម្អាតបញ្ញាចិត្ត

    «មាន​តែ​ព្រះ​លោហិត​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​តែ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​អាច​សម្អាត​បញ្ញា​ចិត្ត​របស់​យើង​នៅ​ក្នុង​យុគសម័យ​នេះ ក៏​ដូច​ជា​យុគសម័យ​មុនៗ​ផង​ដែរ។»​ (John Piper) អាន​បន្ថែម