អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សម្អាតបញ្ញាចិត្ត

    «មាន​តែ​ព្រះ​លោហិត​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​តែ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​អាច​សម្អាត​បញ្ញា​ចិត្ត​របស់​យើង​នៅ​ក្នុង​យុគសម័យ​នេះ ក៏​ដូច​ជា​យុគសម័យ​មុនៗ​ផង​ដែរ។»​ (John Piper) More