អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​សម្រេច

    «ព្រះ​បន្ទូល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​ដែល​មាន​ការ​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​សម្រេច​នូវ​ព្រះ​ហឫទ័យ​របស់​ទ្រង់​ឡើយ។​» (John Calvin) អាន​បន្ថែម

  • in

    ការ​សម្រេច

    «ព្រះ​បន្ទូល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​ដែល​មាន​ការ​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​សម្រេច​នូវ​ព្រះ​ហឫទ័យ​របស់​ទ្រង់​ឡើយ។» (John Calvin) អាន​បន្ថែម