អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អារម្មណ៍

    «បើ​ព្រះ​គម្ពីរ​មិន​ដែល​ប៉ះពាល់​អារម្មណ៍​របស់​លោក​អ្នក នោះ​មក​ពី​លោក​អ្នក​មាន​ជំនឿ​តិច​លើ​អ្វី​ដែល​ព្រះ​គម្ពីរ​បាន​ចែង​ទុក។» (John Piper) More