អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សេចក្ដី​អធិស្ឋាន​

    សេចក្ដី​អធិស្ឋាន​មិន​សូវ​ពាក់ពាន់​នឹង​របៀប​ដែល​យើង​និយាយ​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​និយាយ​នោះ​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ពាក់ពាន់​នឹង​បុគ្គល​ដែល​យើង​និយាយ​ទៅ​កាន់​វិញ​ទេ​តើ។ អាន​បន្ថែម