អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    លោកអ្នក​មានជីវិត​ខ្លី

    «លោកអ្នក​មានជីវិត​ខ្លី មានធុរៈ​ច្រើន ហើយ​រង្វាន់​របស់​លោកអ្នក​ក៏​មាន​យ៉ាង​ប្រាកដ​ដែរ ហេតុដូច្នេះ ចូរ​កុំ​បាក់ទឹកចិត្ត​ឡើយ ចូរ​បន្ត​ឡើង និង​ឆ្ពោះ​ទៅ​មុខ​ក្នុង​របៀប​ដ៏ល្អ នោះ​ព្រះជាម្ចាស់​នឹង​ទូទាត់​នូវ​រាល់​អ្វីៗ​ទាំងអស់» (Thomas Brooks) អាន​បន្ថែម

  • in

    គ្រូពេទ្យនានា

    «គ្រូពេទ្យ​នានា​បាន​ត្រឹម​ព្យាបាល​អស់​អ្នក​ដែល​ឈឺ​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​វិញ​អស់​អ្នក​ដែល​ស្លាប់»។ (Thomas Brooks) អាន​បន្ថែម