អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  គ្រីស្ទបរិស័ទ​ដែល

  «គ្រីស្ទបរិស័ទ​ដែល​មានការ​បន្ទាបខ្លួន​មានគំនិត​ទាប​អំពី​ខ្លួនឯង​ជាង​អ្នកដទៃ​អាច​មាន​អំពី​គាត់​ទៅទៀត» (Thomas Watson) More

 • in

  លើ​ផែន​ដី​នេះ

  «លើ​ផែន​ដី​នេះ សេចក្ដី​អំណរ​ចាប់ផ្ដើម​ជ្រាប​ចូល​មក​ក្នុង​យើង តែ​នៅ​ឯ​ស្ថាន​សួគ៌ យើង​ចាប់​ផ្ដើម​ជ្រាប​ចូល​ទៅ​ក្នុង​សេចក្ដី​អំណរ។»​​ (Thomas Watson) More

 • in

  ទ្រង់​នឹង​ប្រទាន​យាន្ត​ជំនិះ

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​បាន​សន្យា​យើង​ថា ទ្រង់​នឹង​ប្រទាន​យាន្ត​ជំនិះ​ក្នុង​ការ​ដក​យើង​ចេញពី​បញ្ហា​​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ទ្រង់​បាន​សន្យា​ថា ទ្រង់​នឹង​គង់​ជាមួយ​យើង​ពេល​មាន​បញ្ហា។» (Thomas Watson) More

 • in

  យើង​ត្រូវ​ការ​ស្រឡាញ់

  «ដាច់ខាត! យើង​ត្រូវ​តែ​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដោយ​ព្រោះ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ទ្រង់ ជាជាង​ស្រឡាញ់​នូវ​អ្វី​ដែល​ទ្រង់​ប្រទាន​ឲ្យ។» (Thomas Watson) More

 • in

  ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ស័ក្ដិសម

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​បាន​រក​យើង​ឃើញ​ពេល​ដែល​យើង​ស័ក្ដិសម​នឹង​ឲ្យ​ទ្រង់​រក​យើង​ឃើញ​ទេ ប៉ុន្តែ​ព្រះ​អង្គ​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ស័ក្ដិសម។ បើ​យើង​មិន​ទៅ​រក​ព្រះ​គ្រីស្ទ ដើម្បី​ឲ្យ​ទ្រង់​ព្យាបាល​យើង​ទាល់​តែ​យើង​ស័ក្ដិសមសិន នោះ​យើង​មិន​ត្រូវ​ទៅ​ឡើយ»។ (Thomas Watson) More

 • in

  ជីវិត​ដ៏​នៅអស់កល្ប

  ចំណុច​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​ចំពោះ​បុគ្គល​ម្នាក់ គឺ​ការ​គិត​ពី​ទីកន្លែង​ដែល​គាត់​នឹង​ទៅ​រស់នៅ​ជា​រៀង​ដរាប ដូច្នេះ​គាត់​គួរ​តែ​សម្លឹង​ទៅ​មើល​ជីវិត​ដ៏​នៅ​អស់កល្ប​ជានិច្ច។ (Thomas Watson) More

 • in

  ​កាន់​តែ​ឱបក្រសោប​

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដក​ការ​ដែល​យើង​ស្រឡាញ់​លោកីយ៍​ចេញ ដើម្បី​ឲ្យ​ដួងចិត្ត​របស់​យើង​កាន់​តែ​ឱបក្រសោប​ទ្រង់​ដោយ​ចិត្ត​ស្ម័គ្រស្មោះ»។​ (Thomas Watson) More

 • in

  ការ​បន្ទាបខ្លួន

  ការ​ជាប់​ក្នុង​អំពើ​បាប​ដែល​អាច​បន្ទាបខ្លួន​ខ្ញុំ នោះ​ប្រសើរ​ជាង​ការ​មាន​តួនាទី​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​មាន​អំនួត​ទៅ​ទៀត។ More