អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​ឆ្លើយ​តប​នោះ​ទេ

    «គ្មាន​សេចក្ដី​អធិស្ឋាន​មួយ​ណា​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​ឆ្លើយ​តប​នោះ​ទេ។ ព្រះ​អង្គ​ជ្រាប​នូវ​សេចក្ដី​ប៉ងប្រាថ្នា​នៃ​ដួងចិត្ត​របស់​លោកអ្នក ហើយ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​កាន់​តម្រូវការ​របស់​លោកអ្នក​ក្នុង​របៀប​ដែល​លើស​ពី​ប្រាជ្ញា​របស់​លោកអ្នក​ទៅ​ទៀត។» (Tim Keller) អាន​បន្ថែម