អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មានទ្រព្សសម្បត្តិ​តិច

    «មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​តិច ហើយ​មាន​សេចក្ដី​កោត​ខ្លាច​ដល់​ព្រះ​យេហូវ៉ា នោះ​វិសេស​ជាង​មាន​ច្រើន ហើយ​មាន​សេចក្ដី​ទុក្ខ​វិញ»។ (សុភាសិត ១៥:១៦) More

  • in

    មានគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់

    «បុគ្គល​ណា​ដែល​មាន​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​ខ្លួន បុគ្គល​នោះ​មាន​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​តែ​ម្ដង។» (A.W. Tozer) More