អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​អង្គ​ពិត​ជា​ស្រឡាញ់​យើង​

    ការ​នៅ​ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​យេស៊ូវ​គឺ​ជា​ការ​ជឿ​ថា ព្រះ​អង្គ​ពិត​ជា​ស្រឡាញ់​យើង​គ្រប់​ពេល​គ្រប់​វេលា ហើយ​ក៏​ជា​ការ​ជឿ​ដែរ​ថា គ្រប់​អ្វីៗ​ដែល​ព្រះ​អង្គ​បាន​បើក​សម្ដែង​អំពី​រូប​អង្គ​ទ្រង់ និង​អំពី​អនាគត​របស់​យើង​គឺ​សុទ្ធតែ​ពិត​ទាំង​អស់។ អាន​បន្ថែម