អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជាថ្ម​ដា

    «ចូរ​ទុក​ចិត្ត​ដល់​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ជា​ដរាប​ចុះ ដ្បិត​ព្រះ​ដ៏​ជា​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ទ្រង់​ជា​ថ្ម​ដា​ដ៏​នៅ​អស់​កល្ប​ជា​និច្ច។» (អេសាយ ២៦:៤ ) អាន​បន្ថែម

  • in

    ដើម្បី​អ្វី?

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​ប្រើ​ប្រាស់​រាល់​ភាព​កម្សោយ និង​ដែន​កំណត់​របស់​យើង ដើម្បី​រំឭក​យើង​អំពី​សេចក្ដី​ពិត​ដ៏​សំខាន់ៗ ហើយ​ក៏​ដើម្បី​បន្សុទ្ធ​ទំនុក​ចិត្ត​របស់​យើង​លើ​ទ្រង់​ជា​ថ្មី​ដែរ។» (Travis Myers) អាន​បន្ថែម