អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សេចក្ដីពិតមួយ

    «មាន​តែ​តាមរយៈ​សេចក្ដី​ពិត​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​អាច​ផ្សះផ្សា​យើង​នឹង​ព្រះ​អង្គ​ដែល​ជា​អម្ចាស់​យើង។» (Augustine) More