អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មនុស្ស​ពីរ​ប្រភេទ

    រាស្ត្រ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នឹង​រក​ឃើញ​ជីវិត​តាម​រយៈ​ការ​ស្តាប់​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ និង​ការ​ប្រតិបត្តិ​តាម​ព្រះ​បន្ទូល​នោះ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ របៀប​នៃ​ការ​រក​ជីវិត វា​សាមញ្ញ​ណាស់។ អាន​បន្ថែម