អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    លក្ខណសម្បត្តិ​៩​យ៉ាង​នៃ​បុរស​ពិត

    ប៉ុន្តែ នៅ​ពេល​ដែល​ព្រះ​អង្គ​បាន​យាង​មក​លើ​ផែនដី​នេះ​ផ្ទាល់ គឺ​ទ្រង់​បាន​បើក​សម្ដែង​ឲ្យ​យើង​ឃើញ​ពី​អត្ថ​ន័យ​ដ៏​ពិត​នៃ​ភាព​ជា​បុរស។ ព្រះ​យេស៊ូវ​ដែល​ជា​ព្រះ​រាជបុត្រា​ទ្រង់ គឺ​ជា​អត្ថ​ន័យ​នៃ​បុរស​ដ៏​ពិត​ដែល​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ។ ទ្រង់​បាន​​បង្ហាញ​ឲ្យ​យើង​ឃើញ​ពី​អត្ថ​ន័យ​ដ៏​ពិត​នៃ​ភាព​ជា​បុរស។ More