អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដើ​រក្នុង​ព្រះ​វិញ្ញាណ

    «តែ​ខ្ញុំ​ប្រាប់​ថា ចូរ​ដើរ​ក្នុង​ព្រះ​វិញ្ញាណ នោះ​អ្នក​រាល់​គ្នា​នឹង​មិន​បំពេញ​សេចក្ដី​ប៉ង​ប្រាថ្នា​ខាង​សាច់​ឈាម​ទេ» (កាឡាទី ៥:១៦) More