អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សូម​លាង

    «សូម​លាង​ទូលបង្គំ​ឲ្យ​យ៉ាង​ស្អាត ពី​អំពើ​ទុច្ចរិត​របស់​ទូលបង្គំ​ផង សូម​លាង​សំអាត​អំពើ​បាប​របស់​ទូលបង្គំ ដ្បិត​ទូលបង្គំ​ទទួល​ស្គាល់​អំពើ​រំលង​របស់​ទូលបង្គំ​ហើយ ឯ​អំពើ​បាប​របស់​ទូលបង្គំ នោះ​ក៏​នៅ​ចំពោះ​មុខ​ទូលបង្គំ​ជានិច្ច» (ទំនុកតម្កើង ៥១:២-៣) អាន​បន្ថែម