អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ខ្ជះខ្ជាយ

    «ពេល​ដែល​យើង​មិន​ចំណាយ​ពេល​អធិស្ឋាន នោះ​មាន​ន័យ​ថា យើង​កំពុង​ខ្ជះខ្ជាយ​ពេលវេលា​ហើយ!។»​​ ​​(Iain Murray) More