អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទឹក​ភ្នែក

    «បើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​ដែល​ព្រះ​កន្សែង នោះ​ព្រះ​អង្គ​ក៏​នឹង​មិន​អាច​ជូត​នូវ​រាល់​ទឹក​ភ្នែក​របស់​ខ្ញុំ​ចោល​បាន​ដែរ។» (Charles Spurgeon) អាន​បន្ថែម