អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អ្នក​ណា​ដែល​យល់​ព្រម​

    «អ្នក​ណា​ដែល​យល់​ព្រម​ថា ព្រះ​យេស៊ូវ ជា​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​នៃ​ព្រះ អ្នក​នោះ​ឈ្មោះ​ថា មាន​ព្រះ​គង់​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន​ពិត ហើយ​ខ្លួន​ក៏​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​ដែរ​» (១យ៉ូហាន៤:១៥) អាន​បន្ថែម