អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  យើងមិនសូវយល់ច្បាស់អំពីអំនួត

  «ការដែលយើងមិនសូវយល់ច្បាស់អំពីអំនួតក្នុងខ្លួនឯង—នោះវាក៏កាន់តែសោយរាជ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរ»។ (William Perkins). អាន​បន្ថែម

 • in

  សេចក្ដីសង្ឃឹម

  «សេចក្ដីសង្ឃឹមគឺជាការរំពឹងដែលមានការអត់ធ្មត់លើជំនួយនៃព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងរាល់អ្វីៗដែលនឹងកើតឡើង»។ (William Perkins) អាន​បន្ថែម

 • in

  ខណៈ​ពេល​ដែល​យើង​

  «ខណៈ​ពេល​ដែល​យើង​កាន់តែ​មិនសូវ​យល់​អំពី​អំនួត​ដែល​វា​នៅក្នុង​យើង នោះ​វា​ក៏​នឹង​កាន់តែ​សោយរាជ្យ​លើ​ចិត្ត​យើង»​ (William Perkins) អាន​បន្ថែម