អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ប្រឹក្សា

    «ប្រសិនបើ​យើង​មិន​ទទួល​យក​ប្រឹក្សា​ដែល​ពេញ​ដោយ​ប្រាជ្ញា នោះ​វា​នឹង​គ្មាន​ប្រយោជន៍​ឡើយ។» – Jeremy Walker អាន​បន្ថែម