អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដ៏​ច្បាស់​លាស់​មួយ

    «ចំណុច​ដ៏​ច្បាស់​លាស់​មួយ​គឺ៖ យើង​មិន​អាច​ក្លាយ​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​បាន​ឡើយ បើ​យើង​មិន​មាន​ព្រះ​វត្តមាន​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ»។​ (Tim Chester) More