អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ស្ត្រី​ដែល​មាន​ចិត្ត

    «អ្វី​ដ៏​មាន​តម្លៃ​វិសេស​នៅ​ចំពោះ​ព្រះនេត្រ​របស់​ព្រះអង្គ​គឺ៖ ស្ត្រី​ដែល​មាន​ចិត្ត​ពោរពេញ​ដោយ​ក្ដី​សង្ឃឹម​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ​លើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់»។ (Amanda Criss) អាន​បន្ថែម