អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បាប

    «អំពើ​បាប​ដ៏​ធំ​បំផុត​ដែល​ទាស់​នឹង​ការ​មើល​ខុស​ត្រូវ [នូវ​អ្វីៗ​ដែល​ព្រះ​បាន​ឲ្យ​យើង​មើល] គឺ​ការ​ដែល​យើង​ខ្ជះខ្ជាយ​ជីវិត​យើង។»
    – R.C. Sproul អាន​បន្ថែម