អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សេចក្ដី​ក្លាហាន

    «ដូច្នេះ កុំ​ឲ្យ​បោះ​បង់​ចោល​សេចក្ដី​ក្លាហាន​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា ដែល​មាន​រង្វាន់​ជា​ធំ​នោះ​ឡើយ» (ហេព្រើរ ១០:៣៥) More