អត្ថបទថ្មីៗ

 • in ,

  លុយកាក់​ដែល​គ្រីស្ទបរិស័ទ​និយាយ

  មាន​ប្រហែល​ត្រឹមតែ​៥ភាគរយ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​បាន​ថ្វាយ​យ៉ាង​តិច​១០​ភាគរយ​ពី​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​ពួកគេ (ដែល​នោះ​ជា​ច្បាប់​នៃ​ការ​ថ្វាយ «ដង្វាយ»)។ ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ទាំង​នោះ​ដែល​ថ្វាយ ជា​មធ្យម​ភាគ​គឺ​មាន​ជា​អតិបរមា​ប្រហែល​២.៥​ភាគរយ​នៃ​ប្រាក់​ចំណូល​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ អាន​បន្ថែម

 • in

  ប្រែ​ចិត្ត​ដោយ​មិន​ផ្លាស់ប្ដូរ?

  ការ​ជា​សះស្បើយ​មិនមែន​ជា​ការ​ដែល​យើង​កែប្រែ​ចិត្ត​នោះ​ឡើយ ហើយ​ការ​ដែល​យើង​កែប្រែ​ចិត្ត ក៏​​មិនមែន​ជា​ការ​ដែល​យើង​ជា​សះស្បើយ​នោះ​ដែរ។ អាន​បន្ថែម

 • in

  កុហក​ហើយ

  «ប្រសិន​បើ​យើង​ពោល​ថា យើង​គ្មាន​បាប​សោះ នោះ​ដូច​ជា​យើង​ចោទ​ថា ព្រះជាម្ចាស់​កុហក​ទៅ​វិញ ហើយ​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះអង្គ​មិន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន​យើង​ទេ។» (១យ៉ូហាន ១:១០ គខប) អាន​បន្ថែម