អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ខ្ញុំ​មិន​ដែល​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ​ទេ តើ​ខ្ញុំ​គួរ​ចាប់​ផ្ដើម​នៅ​ត្រង់​ណា?

    «ជម្រាប​សួរ​លោក​គ្រូ ប្រសិន​បើ​ខ្ញុំ​មិន​ធ្លាប់​ដែល​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ​តែ​ម្នាក់​ឯង​សោះ តើ​ខ្ញុំ​គួរ​ចាប់​ផ្ដើម​អាន​នៅ​ក្នុង​កណ្ឌ​មួយ​ណា?»

    ខ្ញុំ​ចង់​និយាយ​លេង​ជា​មួយ​នឹង​អ្នក​សួរ​សំណួរ​នេះ​ខ្លាំង​ណាស់។ ដូច្នេះ ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា គាត់​កំពុង​តែ​អាន ឬ​ក៏​ស្ដាប់​ការ​ឆ្លើយ​តប​នេះ។ តោះ! ចូរ​យើង​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ចំណុច​សូន្យ ដោយ​ពិនិត្យ​មើល​រូប​ភាព​ធំ​សិន ដែល​ការ​ធ្វើ​ដូច​នោះ​នឹង​ជួយ​ឲ្យ​ងាយ​យល់​ចម្លើយ​ដ៏​សាមញ្ញ​របស់​ខ្ញុំ។

    ព្រះ​គម្ពីរ​គឺ​ជា. . . អាន​បន្ថែម