អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    តើ​ក្រុម​ជំនុំ​គួរ​អនុវត្ត​ការ​ដាក់​វិន័យ​នៅ​ពេល​ណា?

    សម្រាប់​ការ​ឆ្លើយ​ទៅ​កាន់​សំណួរ​មួយ​នេះ គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ថា តើ​យើង​កំពុង​តែ​និយាយ​អំពី​អ្វី​ដែល​លោក ភារម្យ បាន​ហៅ​ថា ការ​ប្រដៅ​ទូន្មាន​ក្រុម​ជំនុំ​ជា​ផ្លូវ​ការ ឬ​ការ​ប្រដៅ​ទូន្មាន​ក្រុម​ជំនុំ​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ។ ការ​ប្រដៅ​ទូន្មាន​ក្រុម​ជំនុំ​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ គឺ​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ប្រឈម​មុខ​ជា​លក្ខណៈ​ឯកជន ចំណែក​ឯ​ការ​ប្រដៅ​ទូន្មាន​ក្រុម​ជំនុំ​ជា​ផ្លូវ​ការ គឺ​ទាក់​ទង​នឹង​ដំណើរ​ជា​ទូទៅ​របស់​ក្រុម​ជំនុំ។ អាន​បន្ថែម