អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    តើ​ព្រះ​គម្ពីរ​បង្រៀន​ថា ខ្ញុំ​ពិសេស​ដែរ​ឬ​ទេ?

    មាន ស្ទីកឃ័រ (sticker) មួយ​បិទ​នៅ​ក្រោយ​ឡាន​ថា «អ្នក​ពិសេស»។ ហើយ​នៅ​ក្រោម ស្ទីកឃ័រ នោះ​មាន​ការ​សរសេរ ដោយ​អក្សរ​តូចៗ​ថា «ដូច​គ្រប់​គ្នា​ដែរ»។ ពិត​ជា​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​មែន ប៉ុន្តែ​ក៏​នៅ​មាន​សំណួរ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ដែល​យើង​ត្រូវ​សួរ​ដែរ ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ចំណុច​ពិសេស​របស់​មនុស្ស​ជាតិ។ យោង​តាម​ព្រះ​គម្ពីរ តើ​ព្រះ​អង្គ​បាន​បង្កើត​យើង​ក្នុង​របៀប​ដ៏​ពិសេស​ដែរ​ឬ​ទេ? អាន​បន្ថែម