អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    របៀប​ដ៏ល្អ​ក្នុងការ​បង្រៀនព្រះបន្ទូល

    ប្តី​ដែល​លាក់​ពុត—អ្នក​ប្រហែល​ជា​ធ្លាប់​ដឹង ឬ​ក៏​ធ្លាប់​ស្គាល់​ហើយ។ ប្តី​ដែល​និយាយ សរសេរ ឬ​ក៏​អធិប្បាយ​អំពី​អាពាហ៍ពិពាហ៍ ជា​ប្តី​ដែល​ប្រកាស​នូវ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ដ៏​យូរ​អង្វែង​របស់​ខ្លួន​ចំពោះ​ប្រពន្ធ ប៉ុន្តែ​ក៏​ជា​ប្តី​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ចំពោះ​ប្រពន្ធ​ខ្លួន​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច…សម្រាប់​ថ្ងៃ​នេះ ខ្ញុំ​មិន​ចង់​សរសេរ​អំពី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ទេ តែ​ខ្ញុំ​ចង់​សរសេរ​អំពី​ព្រះ​គម្ពីរ​វិញ។ អាន​បន្ថែម