អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អធិស្ឋាន​សម្រាប់​សមាជិក​គ្រួសារ

    ចូរ​កុំ​មាន​មន្ទិល​សង្ស័យ​ថា ព្រះ​អម្ចាស់​មិន​មាន​ព្រះគុណ ឬក៏​មិន​មាន​ព្រះទ័យ​ក្នុង​ការ​សង្គ្រោះ​មនុស្ស​លោក​ឡើយ។ ចូរ​បន្ត​នៅ​អធិស្ឋាន​សម្រាប់​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​របស់​ពួកគាត់​ដោយ​ទុកចិត្ត​លើ​អ្វី​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​មាន​ព្រះ​បន្ទូល​អំពី​ព្រះ​អង្គ​ទ្រង់​ផ្ទាល់ ហើយ​ព្រមព្រៀង​សេចក្ដី​ប្រាថ្នា​របស់​លោក​អ្នក​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​អង្គ​ចុះ។ អាន​បន្ថែម

  • in

    សមាជិក

    «លោក​អ្នក​មិន​អាច​ធ្វើ​ជា​សមាជិក​ក្នុង​ក្រុម​ជំនុំ​ណា​មួយ​បាន​ឡើយ លុះត្រា​តែ​លោក​អ្នក​ធ្វើ​ជា​សមាជិក​ក្នុង​គ្រួសារ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ជា​មុន​សិន។» (Carrie Sandom) អាន​បន្ថែម