អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    គម្រោងការ​ដ៏​ធំ​សម្រាប់​អ្នក​ម្ដាយ

    ដូច្នេះ​យើង​ត្រូវ​រស់នៅ​ដោយ​បង្ហាញ​សាច់​រឿង​ដ៏​ធំ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ គឺ​សាច់​រឿង​ដែល​ចែង​ថា «ដូច្នេះ បើ​អ្នក​ណា​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ អ្នក​នោះ​កើត​ជា​ថ្មី​ហើយ អ្វីៗ​ដែល​ចាស់​បាន​កន្លង​ផុត​ទៅ មើល៍ អ្វីៗ​ទាំង​អស់​បាន​ត្រឡប់​ជា​ថ្មី​វិញ!» (២កូរិនថូស ៥:១៧)។ អាន​បន្ថែម