អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​និយាយ​ដើម​គេ​ពណ៌នា​ច្រើន​ណាស់​អំពី​ខ្ញុំ

    ព្រះ​លោហិត​ទ្រង់​គឺ​ជា​សំបុត្រ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​យើង​ចូល ដែល​ព្រះ​លោហិត​នោះ​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ក្រុមជំនុំ​មាន​ការ​រួបរួម​គ្នា​ក្នុង​ក្ដី​ស្រឡាញ់។ ការ​និយាយ​ដើម​អ្នក​ដទៃ​មិន​មែន​ជា​មូលដ្ឋាន​ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​យើង​អាច​ចូល​ក្រុមជំនុំ​ណា​មួយ​បាន​ឡើយ។ អាន​បន្ថែម

  • in

    ពឹង​លើ​ព្រះ​គុណ

    «តែ​ដោយ​ពឹង​ដល់​ព្រះ​គុណ​ទ្រង់ នោះ​បាន​រាប់​ជា​សុចរិត​ទទេ ដោយ​សារ​សេចក្ដី​ប្រោស​លោះ ដែល​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​យេស៊ូវ។» (រ៉ូម ៣:២៤) អាន​បន្ថែម