អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ខ្ញុំនៅមានជីវិត​តែ៦ខែទៀត

    ដូច្នេះ សូម​បង្រៀន​ឲ្យ​យើង​ខ្ញុំ​ចេះ​កំណត់​រាប់​ថ្ងៃ​អាយុ​នៃ​យើង​ខ្ញុំ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​ខ្ញុំ​មាន​ចិត្ត​ខ្មី​ឃ្មាត ឲ្យ​បាន​សតិ​បញ្ញា More