អត្ថបទថ្មីៗ

  • កើនឡើង

    in ,

    តើ​ព្រះ​គម្ពីរ​មាន​ប្រភព​មក​ពី​ណា?

    មាន​មនុស្ស​ម្នាក់​មក​ពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា គាត់​មិនមែន​ជា​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ទេ ប៉ុន្តែ​គាត់​បាន​និយាយ​ឃ្លា​មួយ «គ្រីស្ទបរិស័ទ​មាន​សៀវភៅ​មួយ​ដែល​ល្មម​សម្រាប់​បំផ្លាញ​លោកីយ៍​នេះ​បាន ល្មម​ដើម្បី​នាំ​សន្តិភាព​ទៅ​ដល់​លោកីយ៍​នេះ​ដែល​សុទ្ធតែ​មាន​សង្គ្រាម ប៉ុន្តែ​អ្នក​រាល់គ្នា​រាប់​សៀវភៅ​នោះ​ហាក់​ដូចជា​សៀវភៅ​ធម្មតា​ទៅវិញ អត់​អាន អត់​រៀន។» អាន​បន្ថែម