អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សង្ខេប​ព្រះ​គម្ពីរ​​២០០០​ពាក្យ​

    យើង​ឃើញ​ថា​ក្នុង​កណ្ឌ​គម្ពីរ​កិច្ចការ​នៃ​ពួក​សាវ័ក នោះ​ព្រះ​អង្គ​បាន​ប្រទាន​អំណោយ​ទាន​នៃ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​មក​កាន់​ក្រុម​ជំនុំ (កិច្ចការ ២) ដែល​នេះ​បង្ហាញ​ជា​សញ្ញា​ថា​គ្រា​ចុង​ក្រោយ​ក៏​បាន​មក​ដល់​ដែរ។ ការ​តាំង​សេចក្ដី​សញ្ញា​ថ្មី​គឺ​ជា​យុគ​សម័យ​នៃ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ ដែល​បាន​កើត​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​៥០។ ក្នុង​កណ្ឌ​គម្ពីរ​កិច្ចការ​ដំណឹង​ល្អ​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ទៅ​កាន់​ទាំង​ពួក​សាសន៍​យូដា និង​ពួក​សាសន៍​ដទៃ ដើម្បី​ឲ្យ​សេចក្ដី​សន្យា​ទៅ​កាន់​លោក អ័ប្រាហាំ លោក អ៊ីសាក និង​លោក យ៉ាកុប នៃ​ព្រះ​ពរ​ពេញ​ផែន​ដី​បាន​កើត​ឡើង។ អាន​បន្ថែម