អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កំហុស​ទាំង​២២​ដែល គ្រូ​គង្វាល ធ្វើ​ក្នុង​ការ​អនុវត្តន៍​វិន័យ​ក្នុង​ក្រុម​ជំនុំ

    ពួក​គាត់​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​​ដ៏​មាន​អត្ថន័យ​នៃ​ភាព​ជា​សមាជិក ដែល​រួម​មាន៖
    (១) បង្រៀន​ពី​អ្វី​ដែល​សមាជិក​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន មុន​ពេល​ពួក​គេ​ចូល​រួម​ថ្វាយ​បង្គំ (២) លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​ចូល​រួម​ធម្មតា​ឲ្យ​បាន​បន្ត​ចូល​រួម​ថ្វាយ​បង្គំ (៣) សម្ភាសន៍​ដោយ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ជា​មួយ​អស់​អ្នក​ដែល​ចង់​ចូល​រួម​ថ្វាយ​បង្គំ​ទាំង​អស់ (៤) ត្រួត​ពិនិត្យ​ហ្វូង​ចៀម​ទាំង​អស់​របស់​ពួក​គាត់​ជា​ប្រចាំ និង (៥) រក្សា​បញ្ជី​ឈ្មោះ​របស់​សមាជិក​ឲ្យ​ត្រូវ​នឹង​ពេលវេលា​ជាក់​ស្ដែង ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​ច្បាស់​លាស់​ពី​អស់​អ្នក​ដែល​មាន​វត្ត​មាន​នៅ​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍។ អាន​បន្ថែម