អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    ទេវវិទ្យានៃការ​អធិស្ឋាន​៣​នាទី

    មិន​ថា​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ឆ្លើយ​តប​សេចក្ដី​អធិស្ឋាន​របស់​យើង​រៀងៗ​ខ្លួន​ដោយ​របៀប​ណា​ក៏​ដោយ​ក៏​ព្រះ​អង្គ​នៅ​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​ក្នុង​ការ​ព្រះ​សណ្ដាប់​សំណូម​ពរ​របស់​យើង ហើយ​ព្រះ​អង្គ​នឹង​ប្រើ​ប្រាស់​សេចក្ដី​អធិស្ឋាន​នោះ​សម្រាប់​បង្កើត​នគរ​របស់​ទ្រង់​ជា​សម្រេច​ដែរ។ អាន​បន្ថែម