អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    តើ​ពេល​ណា​ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​រីករាយ​ជា​មួយ​លុយ​របស់​ខ្លួន?

    ខ្ញុំ​បាន​ស្តាប់​ឮ​ការ​ពិភាក្សា​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​មួយ​កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មុន។ ខ្ញុំ​កំពុង​តែ​ទៅ​នេះ​ទៅ​នោះ ហើយ​ចាប់​ទាន់​ត្រង់​ការ​ពិភាក្សា​បន្តិច​អំពី​លុយ និង​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​នៃ​ការ​មាន​វា។ ខ្ញុំ​មិន​អាច​លួច​ស្តាប់​ឲ្យ​លើស​ពី​ពីរ​ទៅ​បី​ម៉ាត់​ទេ ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ឮ​គ្រប់​គ្រាន់ ដើម្បី​ឲ្យ​គំនិត​របស់​ខ្ញុំ​ដំណើរ​ការ​បាន។ ខ្ញុំ​បាន​គិត​អំពី​របៀប​ដែល​ខ្ញុំ​ប្រើ​ប្រាស់​លុយ និង​របៀប​ដែល​យើង​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ប្រើ​ប្រាស់​លុយ​របស់​យើង។ ហើយ​ខ្ញុំ​ចង​សួរ​សំណួរ​នេះ​ដល់​លោក​អ្នក៖ តើ​ពេល​ណា​ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​រីករាយ​ជា​មួយ​លុយ​របស់​ខ្លួន? អាន​បន្ថែម