អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ស្ដង់ដារ​ស្ត្រី?

    ស្ត្រី​ដែល​មាន​រៀប​រាប់​ក្នុង​កណ្ឌ​គម្ពីរ​សុភាសិត​ជំពូក៣១​គឺ​មិន​មែន​ជា​ស្ត្រី​ដែល​តំណាង​ឲ្យ​ស្ដង់ដារ​ដែល​យើង​មិន​អាច​ត្រាប់​តាម​បាន​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​នាង​តំណាង​ឲ្យ​ស្ដង់ដារ​នៃ​ការ​កោត​ខ្លាច​ព្រះ​ជាម្ចាស់—សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​យើង​ហៅ​ថា «ការ​មាន​រូប​អង្គ​ដូច​ព្រះ​គ្រីស្ទ»។ អាន​បន្ថែម