អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    ការ​មើល​ប្រធាន​បទ​ធំៗ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ៖ គ្រា​ស្ងៀម​ស្ងាត់​៤០០​ឆ្នាំ

    ហើយ​បន្ទាប់​មក​ទៀត អ្វី​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​នៅ​សម័យ​កាល​រវាង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់ និង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី គឺ​ជា​ពេល​វេលា​រាប់​រយ​ឆ្នាំ​ដែល​ពួក​រាស្ត្រ​ស្ថិត​ក្រោម​អំណាច​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​តំបន់​នោះ។ ដូច​ដែល​យើង​បាន​លើក​ឡើង បន្ទាប់​ពី​ពួក​អាសស៊ើរ នោះ​ក៏​មាន​ពួក​បាប៊ីឡូន។ ហើយ​បន្ទាប់​ពី​ពួក​បាប៊ីឡូន នោះ​ក៏​មាន​ពួក​ពើស៊ី។ ក្រោម​ចក្រភព​របស់​ពួក​ពើស៊ី នោះ​ពួក​យូដា​ក៏​ទទួល​បាន​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ត្រឡប់​ទៅ​ក្នុង​ទឹក​ដី​សន្យា​វិញ។ អាន​បន្ថែម